Raben logo
csm_infromation_security_banner_a6e51d2d21.jpg your-partner-in-logistics

Infoturvalisus

Tööohutuse, töötervishoiu ja

keskkonnakaitse programm

csm_Raben_security_08dd0ac157.jpg

Infoturvalisus

Oleme teadlikud, et kaitsta ei tule mitte ainult inimelu ja inimeste tervist ning loodusressursse, vaid ka informatsiooni, mis on ettevõtete jaoks väärtuslik ressurss. Infoturvalisuse all mõistame mitte ainult piisavat konfidentsiaalsust, vaid ka info kättesaadavust ja sidusust.

See protsess nõuab pidevat jälgimist ja parendamist, mida teeme arendades infoturvalisuse süsteemi, mille aluseks on ISO 207001 standardi reeglistik.


Usume, et Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. a. regulatsiooni 2016/679  kõikide nõuete täitmine, mis puudutab eraisikute kaitset ja isikuandmete töötlemist ning selliste andmete vaba liikumist, ning direktiivi 95/46/EC (General Data Protection Regulation) tühistamise järgimine on üks meie tähtsamaid eesmärke infoturvalisuse juhtimise süsteemis.

csm_Raben_BCM-min_ca3c180d12.jpeg

Töötleme kogutud andmeid ainult nendel eesmärkidel, milleks need meile edastatud on. Järgime oma kohustusi selliste andmete kogumisel, eriti mis puudutab informeerimist sellest, mil viisil ja kui kaua andmeid töödeldakse ning kes on nende vastuvõtja.

Tänu sellele võite olla kindlad, et:

  • konfidentsiaalsetele andmetele pääsevad ligi vaid autoriseeritud isikud;
  • vajalik info on ligipääsetav vaid asjassepuutuvatele isikutele, mis tagab teenuse lühema teostusaja;
  • hoolime kasutatud andmete kvaliteedist, nende terviklikkusest ja õigsusest, mis võimaldab meil minimeerida vigade riski.

Saaja keskkond

Andmete haldamise ja töötlemise põhimõtted

Kontakt

Andmekaitse leping

+372 60 70 077

estonia.info@raben-group.com